Zápisnica zo zasadnutia VV AR SFZ, konaného 5.6.2020 v Banskej Bystrici

Meeting

Prítomní: Artur Jakubec, Július Straka, Jozef Pavlík

Pozvaní: Dušan Hrčka – prítomný za SsFZ,  Peter Zemko – zastúpenie regionálnych rozhodcov SsFz, Peter Szӧllӧsy – predseda AR ZsFZ,  David Bláha – predseda AR BFZ

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Privítanie a predstavenie hostí
 3. Spolupráca AR SFZ s regionálnymi AR
 4. Návrh zmien v stanovách AR SFZ
 5. Sponzorstvo a financie AR SFZ
 6. Členské príspevky
 7. Konferencia AR SFZ
 8. Ukončenie kariéry členov AR SFZ
 9. Rôzne
 10. Ukončenie

 

K bodu 1 a 2: Otvorenie zasadnutia, Privítanie a predstavenie hostí

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda AR SFZ, pán Jakubec. Predstavil zástupcov jednotlivých regionálnych asociácií, hostí a prítomných členov VV AR SFZ.

Uzn. č. 1 a 2: VV AR SFZ berie na vedomie.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 

K bodu 3: Spolupráca AR SFZ s regionálnymi AR

Pán Jakubec vyzval zástupcov jednotlivých regiónov k prezentácii ich asociácií.

Pán Szӧllӧsy– predseda Asociácie Rozhodcov ZsFZ, hovoril o postupe založenia, o činnosti asociácie, jej cieľoch  a doterajších úspechoch ohľadne podpísaných sponzorských zmlúv. 

Pán Zemko – zástupca regionálnych rozhodcov SsFZ, hovoril o podniknutých krokoch k založeniu asociácie v stredoregióne, o nepochopení konceptu regionálnymi rozhodcami a potrebe znovu obnovenia a podniknutia krokov k zaregistrovaní asociácie ako samostatného právneho subjektu.

Pán Bláha – predseda AR BFZ, hovoril o postupe vzniku, o podniknutých krokoch, o cieľoch a doterajších úspechoch regionálnej asociácie.

Uzn. č.3: VV AR SFZ berie na vedomie.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 

K bodu 4: Návrh zmien v stanovách AR SFZ

Pán Jakubec vyslovil potrebu úprav Stanov AR, nakoľko z legislatívneho hľadiska sú zastarané, v niekoľkých bodoch zbytočne komplikované, hlavne v bode volieb orgánov asociácie a úprav členstva v súvislosti s právom hlasovať, z dôvodu, že členom AR môže byť aj bývalý rozhodca, ktorý sa z pravidla nezúčastňuje konferencie, a teda môže nastať situácia, že konferencia nebude v zmysle stanov uznášania schopná. Tak isto pán Jakubec hovoril o potrebe zapracovania do Stanov AR SFZ klauzulu o spolupráci a zastrešovaní regionálnych asociácií. Taktiež vyzval predsedov jednotlivých regionálnych asociácií k spolupráci pri pretváraní Stanov.

 Uzn. č.4: VV AR SFZ zaväzuje predsedu, p. Jakubca, aby oslovil rozhodcu Mareka Galla na vytvorenie návrhu úprav Stanov AR SFZ v úzkej spolupráci s pp. Szӧllӧsym a Bláhom.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 

K bodu 5: Sponzorstvo a financie AR SFZ

Pán Jakubec informoval o stave bankového účtu asociácie a pretrvávajúcich partnerských zmluvách, tak isto o opatreniach na základe ekonomickej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 v súvislosti so zmluvnými podmienkami a marketingovým plnením záväzkov voči zmluvným partnerom AR.

Uzn. č.5: VV AR SFZ zaväzuje predsedu, p. Jakubca ku komunikácii s partnermi ohľadne ďalšej spolupráce a spôsobe jej fungovania.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 

K bodu 6: Členské príspevky

Pán Jakubec vyslovil predstavu o novom spôsobe hradenia členských príspevkov. Doteraz bol členský príspevok hradený členom na obdobie kalendárneho roka. Predseda, p. Jakubec navrhuje, aby boli členské príspevky hradené na obdobie súťažného ročníka. Výšku členského príspevku navrhuje ponechať v rovnakej výške ako za kalendárny rok 2019/20.

Uzn. č.6: VV AR SFZ schvaľuje návrh p. Jakubca na zmenu spôsobu hradenia príspevkov z kalendárneho na súťažný ročník, a tak isto schvaľuje ponechať výšku členského príspevku v rovnakej výške ako doposiaľ. 

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 

K bodu 7: Konferencia AR SFZ

Vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 a opatrení s tým súvisiacich, sa dátum konania konferencie AR SFZ určí na ďalšom zasadnutí VV AR SFZ.

Uzn. č.7: VV AR SFZ berie na vedomie, dátum konania určí na najbližšom zasadnutí.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 

K bodu 8:Ukončenie kariéry členov AR SFZ

 1. Jakubec informoval o členoch, ktorí ukončujú aktívnu kariéru rozhodcu, asistenta rozhodcu. Sú to páni Benko, Bobko, Chmura, Pavlík, Straka a Žákech.

Uzn. č.8: VV AR SFZ zaväzuje predsedu p. Jakubca zabezpečiť ďakovné plakety pre končiacich rozhodcov a dohodnúť sa s predsedom KR SFZ s p. Ružbarským na odovzdaní plakiet na stretnutiach, ktoré budú menovaní rozhodovať.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 

K bodu 9: Rôzne

 1. P. Szӧllӧsy vyslovil záujem o vytvorenie Memoranda o úzkej spolupráci Asociácií na všetkých úrovniach slovenského futbalu. Podľa jeho slov by mala v tomto dokumente AR SFZ zastrešovať regionálne AR s cieľom vytvorenia jednotných podmienok pre rozhodcov na všetkých úrovniach. Najmä v otázke výstroja, v prípadnom výberovom konaní na dodávateľskú firmu, na základe väčšieho počtu takýmto Memorandom zjednotených členov v snahe o dosiahnutie čo najpriaznivejších podmienok dodania výstroja a o možnom zjednotení rozhodcovských dresov od poslednej po prvú ligu v niekoľkoročnom intervale.
 2. P. Szӧllӧsy oboznámil VV AR SFZ a zároveň pozval členov celej rozhodcovskej obce na pripravovaný siedmy ročník tenisového turnaja rozhodcov pod záštitou AR ZsFZ, ktorý sa bude konať v meste Šahy v termíne 25.7.2020.

Vyjadril záujem o podporu pri organizácii a zároveň vyslovil myšlienku, aby sa tento turnaj stal putovným a vždy ho organizoval iný regionálny zväz či asociácia.

 1. P. Bláha predstavil náborový plán rozhodcov, ktorý sa bude realizovať v  oblastných futbalových zväzov v rámci BFZ a vyzval zástupcov ostatných regiónov ale aj AR SFZ, aby na nábore participovali a realizoval sa na celoslovenskej úrovni. Ponúkol vypracovaný náborový plán s kalkuláciou nákladov a žiada predsedu AR BFZ aby oslovil p. Medveďa za Konvenciu UEFA na pre financovanie nákladov spojených s marketingovými činnosťami ohľadne náboru.

Uzn. č.9: Rôzne

 1. VV AR SFZ zaväzuje p. Szӧllӧsyho o vypracovanie návrhu Memoranda k pripomienkovaniu jednotlivých subjektov, ktorých sa bude týkať.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 1. VV AR SFZ berie na vedomie informáciu p. Szӧllӧsyho o pripravovanom tenisovom turnaji, na základe požiadavky schvaľuje finančný príspevok v sume 400€ na organizáciu turnaja.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 1. VV AR SFZ zaväzuje p. Bláhu o zaslanie náborového plánu k preštudovaniu všetkým regionálnym zástupcom a súčasne p. Jakubca ku komunikácii smerom k p. Medveďovi ohľadne financovania náboru z prostriedkov Konvencie UEFA.

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

 

K bodu 10: Ukončenie

Predseda AR SFZ pán Jakubec poďakoval všetkým prítomným za účasť a bezproblémový priebeh zasadnutia, ktoré následne ukončil.

Uzn. č.10: VV AR SFZ berie na vedomie

Počet prítomných v čase hlasovania: 3

Za: 3  Zdržali sa: 0  Proti: 0

Ostatné články