Volebná konferencia AR SFZ 2022

Adaaa3af 8d11 4e2d 9039 Dad63f066636

Výkonný výbor Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu v súlade s článkom 9 „Konferencia“ Stanov Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu, pozýva členov Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na konferenciu Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu, ktorá sa uskutoční na základe rozhodnutia Výkonného výboru Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu zo dňa 9.11.2021, formou hlasovania per rollam dňa 15.2.2022, s nasledovným programom:

 • Schválenie programu
 • Schválenie volebného poriadku
 • Príhovor predsedu AR SFZ
 • Správa predsedu RK AR SFZ
 • Voľba predsedu VV AR SFZ
 • Voľba členov VV AR SFZ a predsedu RK AR SFZ
Vážené kolegyne a kolegovia, členovia AR SFZ!

V prvom rade by som Vás všetkých chcel srdečne pozdraviť a poďakovať za aktívnu prácu, ktorú odvádzate v prospech futbalu, či už na poli rozhodcovskom alebo funkcionárskom.

Tešil som sa na osobné stretnutie s Vami. Žiaľ, Covid situácia a s ňou spojené prísne opatrenia, znemožnili uskutočniť volebnú konferenciu ARSFZ tak, ako by sme si to všetci priali. Tieto okolnosti nás donútili volebnú konferenciu usporiadať online formou. Je mi ľúto, že počas obdobia dva a pol roka, od kedy pôsobím vo funkcii predsedu ARSFZ, viac ako dva roky tu šarapatí Covid situácia, ktorá znemožňuje naše vzájomné stretnutia, spoločné semináre a dnes i konferenciu. O to náročnejšie je riešiť rôzne problémy, ktoré sú nielen súčasťou bežného, ale samozrejme i rozhodcovského života. VV ARSFZ vyvíjal činnosť v tomto období v obmedzených podmienkach. Zo začiatku sme pracovali v zložení Jožko Pavlík, Kamil Horváth, Peťo Kráľovič a Julo Straka. Ešte koncom roka 2019 nahradil vo VV ARSFZ zástupcu stredoregiónu Kamila Horvátha Dušan Hrčka ml. Po ukončení činnosti a vzdaní sa svojej funkcie nahradil Dušana Tóno Ihring. Žiaľ, v máji 2021 nás zasiahla krutá a bolestivá správa, keď nás navždy opustil náš kamarát Jožko Pavlík. Česť jeho pamiatke! Jeho miesto vo VV ARSFZ zaujal Ivo Kružliak, ako zástupca BFZ. S VV ARSFZ úzko spolupracoval predseda RK ARSFZ Erik Weiss a aktívni členovia Ondrej Brendza, Michal Sluk, Martin Vitko, Dušan Štofík, Martin Ďurčo, za čo by som im chcel úprimne poďakovať.

I napriek už spomínanej nepriaznivej spoločenskej situácii, ktorú sústavne negatívne ovplyvňoval Covid a s ním spojené opatrenia, zákazy a nariadenia, sme sa snažili prispôsobiť týmto podmienkam a podľa možnosti plniť úlohu asociácie vo futbalovom hnutí. Keďže opatrenia sa dotýkali i obmedzenej účasti na seminároch, fyzických previerkach., kondičných sústredeniach, snažili sme sa vytvárať aspoň materiálne podmienky pre fungovanie našich členov.

V marci v roku 2019 bol stav účtu ARSFZ dvadsaťtisícpäťsto EUR a v decembri na konci roka 2021 už to bolo tridsaťpäťtisíc Eur. Medzi tým sme zakúpili pre členov ARSFZ športovú obuv, tréningové a vychádzkové tričká, tenisky, mikiny, športové súpravy, doplnil sa výstroj pre nových rozhodcov a podobne. V tejto nie ľahkej dobe môžem s potešením skonštatovať, že máme pre rozhodcov a asistentov i pre ďalšie obdobie zabezpečený nový rozhodcovský výstroj adidas, ktorý bez vlastných finančných nákladov obdrží každý rozhodca SFZ. VV ARSFZ i v tomto období aktívne rieši otázky sponzorstva, rokuje s potencionálnymi partnermi o nových podmienkach, ktoré by boli prospešné pre obe strany. O ďalšiu spoluprácu s našou asociáciou prejavili záujem nielen staronoví partneri Pesmenpol, Dekra, Šampion, ale i nový partner Ceresit a Ingema. V prípade potvrdenia zmlúv otvoria sa nám možnosti nielen v podobe ďalšieho zabezpečovania výstroja pre členov AR, ale i možnosť finančne podporiť semináre a kondičné sústredenia organizované KR SFZ a podobne.

Rozhodcovia i pozorovatelia sú nedeliteľnou súčasťou futbalového hnutia, ktorí majú nezastupiteľné miesto v SFZ. Z tohto miesta chcem poďakovať vedeniu SFZ na čele s pánom prezidentom Jánom Kovačikom a tiež Únii LK na čele s pánom Ivanom Kozákom za ich prácu a vyvinutú maximálnu iniciatívu pri zabezpečovaní súťaží v tomto ťažkom období a za to, že futbal na Slovensku, i keď v obmedzených podmienkach, môže stále napredovať. Môžem všetkých ubezpečiť, že Asociácia rozhodcov SFZ a jej členovia budú tak ako v minulosti i teraz SFZ vždy spoľahlivým partnerom a budú dodržiavať a propagovať myšlienky Fair play.

Poďakovať by som chcel i všetkým rozhodkyniam, rozhodcom, asistentom rozhodcov a pozorovateľom rozhodcov, ktorí ukončili svoju aktívnu kariéru v sezóne 2018/19, 2019/20, 2020/21 a v prebiehajúcej sezóne 2021/22, za ich dlhoročnú, zodpovednú a úspešnú činnosť.

Do budúcna by som chcel všetkým členom ARSFZ zaželať pevné zdravie, optimizmus, pohodu v rodine a veľa vydarených futbalových stretnutí!

Artúr Jakubec, predseda Asociácie rozhodcov SFZ

 

Volebný poriadok Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu

OBSAH:
Článok 1 – Predmet úpravy
Článok 2 – Aktívne volebné právo a kandidát na funkciu
Článok 3 – Zloženie a činnosť volebnej komisie
Článok 4 – Konanie a rozhodovanie volebnej komisie
Článok 5 – Rozhodnutie o výsledku volieb
Článok 6 – Voľby a hlasovanie
Článok 7 – Správa volebnej komisie
Článok 9 – Účinnosť

 

Konferencia Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len “konferencia”) schválila 9. júla 2016 podľa čl. 14 bodu 14.4 stanov Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu tento volebný poriadok:

Článok 1
Predmet úpravy

 1. Tento volebný poriadok upravuje najmä:
 2. prípravu a priebeh volieb v Asociácii rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „AR SFZ“),
 3. požiadavky na navrhovanie kandidátov,
 4. osobitosti hlasovania vo voľbách,
 5. status, právomoci a konanie volebnej komisie.
 6. Na postup pri voľbách neupravený týmto volebným poriadkom sa použijú stanovy AR SFZ (ďalej len „stanovy“), rokovací poriadok AR SFZ (ďalej len „rokovací poriadok“), iný predpis schválený konferenciou alebo rozhodnutie konferencie.

Článok 2

Aktívne volebné právo a kandidát na funkciu

 1. Delegáti konferencie volia funkcionárov uvedených v čl. 19 stanov.
 2. Členovia výkonného výboru volia ostatných funkcionárov, ktorí nie sú uvedení v čl. 19. stanov, ak stanovy alebo iné predpisy AR SFZ neustanovujú inak.
 3. Kandidát na volenú funkciu musí byť členom AR SFZ.
 4. Člen AR SFZ (ďalej len „člen”) je oprávnený písomne navrhnúť:
 5. kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr 2 dni pred zasadnutím konferencie,
 6. kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom v lehote ustanovenej výkonným výborom.
 7. Návrh kandidáta musí obsahovať:
 8. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
 9. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
 10. emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom.
 11. K návrhu kandidáta je potrebné pripojiť nasledovné prílohy:
 12. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v AR SFZ v súvislosti s voľbami,
 13. súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie AR SFZ a preukázania transparentnosti priebehu konferencie, ak ho volí konferencia,
 14. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena,
 15. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
 16. prehlásenie kandidáta o bezúhonnosti a
 17. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou.
 18. Písomný návrh podľa odsekov 4 a 5 je potrebné doručiť v ustanovenej lehote Predsedovi volebnej komisie, ak sa jedná o funkciu volenú konferenciou alebo Predsedovi výkonného výboru, ak sa jedná o funkciu volenú výkonným výborom.
 19. Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 4. Do tejto lehoty sa deň volieb nezapočítava. Lehota na predloženie návrhov uplynie o 24:00 hod. posledného dňa na predloženie návrhov. Podklady ku návrhu podľa odseku 6 je možné doplniť aj po uplynutí ustanovenej lehoty.
 20. Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov s podkladmi (al spl´ňajú podmienky) zaradí týchto kandidátov do zoznamu kandidátov schválených volebnou komisiou. Pri kandidátoch na funkciu volenú výkonným výborom splnenie náležitostí návrhov na kandidatúru preskúmava Predseda VV AR SFZ, ktorý o tom písomne výkonný výbor.
 21. Ak orgán preskúmavajúci návrhy s podkladmi v nich zistí nedostatky, bezodkladne požiada navrhovateľa alebo kandidáta o doplnenie návrhu alebo podkladov v potrebnom rozsahu. Rozhodnutie o nezaradení do zoznamu kandidátov sa bezodkladne oznámi navrhovateľovi a kandidátovi.
 22. Kandidát na volenú funkciu zaradený do zoznamu kandidátov sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie, na ktorej sa konajú voľby, spravidla osobne ako pozvaný hosť alebo delegát. Na zasadnutí výkonného výboru, na ktorom sa konajú voľby, sa kandidát zúčastňuje ako pozvaný hosť, ak tak rozhodne výkonný výbor alebo predseda VV AR SFZ. Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť na zasadnutí orgánu, na ktorom sa konajú voľby, ospravedlniť iba zo závažných dôvodov.

Článok 3

Zloženie a činnosť volebnej komisie

 1. Volebná komisia je kontrolným orgánom AR SFZ, ktorý sa zodpovedá konferencii. Volebná komisia sa zúčastňuje na každej konferencii.
 2. Volebná komisia pripravuje, organizuje a kontroluje priebeh volieb na konferencii a plní aj ďalšie úlohy ustanovené volebným poriadkom, rokovacím poriadkom alebo iným predpisom alebo rozhodnutím schváleným konferenciou.
 3. Predsedu komisie volí Konferencia.
 4. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní traja členovia komisie, z ktorých jeden je predseda. Na prijatie rozhodnutia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina.
 5. Predseda volebnej komisie alebo iný člen komisie sú povinní bezodkladne oznámiť predsedovi VV AR SFZ, stratu spôsobilosti na výkon funkcie člena komisie.
 6. Členovia volebnej komisie vykonávajú svoju funkciu ako čestnú funkciu bez nároku na odmenu. Nárok na cestovné náhrady v zmysle interného predpisu AR SFZ tým nie je dotknutý.
 7. Volebná komisia môže na zabezpečenie svojej činnosti využiť skrutátorov alebo iných pracovníkov aparátu AR SFZ.

Článok 4

Konanie a rozhodovanie volebnej komisie

 1. Zasadnutie volebnej komisie zvoláva podľa potreby jej predseda. Volebná komisia zasadne pred každou konferenciou, aby sa podľa návrhu programu konferencie pripravila na plnenie úloh volebnej komisie, ktoré v súlade s predpismi AR SFZ má plniť alebo zabezpečiť v súvislosti s uskutočnením konferencie.
 2. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na konferencii, ako aj o ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, delegát alebo iný člen namieta nedostatky v príprave alebo priebehu konferencie, ak ich vybavenie nepatrí do pôsobnosti iného orgánu AR SFZ alebo orgánu konferencie (predsedajúci, mandátová komisia, návrhová komisia).
 3. Podnety podľa odseku 3 môže podať kandidát, delegát alebo iný člen do 2 dní odo dňa uskutočnenia volieb. Volebná komisia rozhodne o týchto podnetoch do 14 dní od ich doručenia AR SFZ alebo od ich ústneho oznámenia predsedovi volebnej komisie na konferencii, ktoré sa zaznamená do správy volebnej komisie.
 4. Ak to povaha a závažnosť veci pripúšťa a vyžaduje, volebná komisia rozhodne o podnetoch uvedených v odseku 3 bezodkladne, najmä ak sa jedná o sťažnosti, námietky a spory počas konferencie, o ktorých je možné rozhodnúť ihneď.
 5. Rozhodnutie komisie prijaté na konferencii vyhlási ústne predseda volebnej komisie aj so stručným odôvodnením. Výrok rozhodnutia sa zaznamená aj v zápisnici z konferencie. Písomné rozhodnutie s odôvodnením sa vyhotovuje iba v prípade, ak proti nemu podá odvolanie na konferencii niektorý z delegátov alebo iný člen. Konferencia môže nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť o odkladnom účinku odvolania podaného proti rozhodnutiu volebnej komisie na konferencii.
 6. Všetky rozhodnutia volebnej komisie sú súčasťou správy volebnej komisie.
 7. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím volebnej komisie dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu volebnej komisie odvolanie, ktoré doručí volebnej komisii.
  O odvolaní rozhoduje Revízna komisia AR SFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom volebnej komisie.

Článok 5

Rozhodnutie o výsledku volieb

 1. Predseda volebnej komisie po každom kole volieb oznámi uznesenie volebnej komisie o výsledku volieb a na jeho základe predsedajúci skonštatuje zvolenie alebo nezvolenie príslušného kandidáta.
 2. V prípade, ak kandidát nebol zvolený, predsedajúci v súčinnosti s predsedom volebnej komisie riadi ďalší postup vo voľbách podľa stanov.
 3. Volebná komisia vyhotoví po každom kole volieb uznesenie o výsledku volieb, ktoré overujú svojim podpisom všetci členovia volebnej komisie, ktorí boli prítomní na konferencii.
 4. Pri voľbách uskutočnených výkonným výborom vyhlási uznesenie o výsledku volieb predseda VV AR SFZ. Uznesenie o výsledku volieb vykonaných výkonným výborom je súčasťou zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru.
 5. Proti uzneseniu volebnej komisie alebo výkonného výboru o výsledku volieb je možné do 14 dní od jeho oznámenia podať odvolanie u orgánu, ktorý vydal napadnuté uznesenie. O odvolaní rozhoduje Revízna komisia.
 6. Konferencia môže nadpolovičnou väčšinou schváliť odkladný účinok odvolania proti uzneseniu o výsledku volieb podaného priamo na konferencii. Výkonný výbor môže nadpolovičnou väčšinou schváliť odkladný účinok odvolania proti uzneseniu o výsledku volieb podaného priamo na zasadnutí výkonného výboru.

Článok 6

Voľby a hlasovanie

 1. Voľby funkcionárov SFZ volených konferenciou sú upravené v čl. 14 stanov.
 2. Na voľby sa primerane použijú aj ustanovenia čl. 17 až 24 rokovacieho poriadku o hlasovaní.
 3. Pri voľbách sa použijú osobitne pripravené hlasovacie lístky (ďalej len „volebné lístky”), pokiaľ sa nejedná o verejné hlasovanie.
 4. Volebná komisia pripravuje a zodpovedá za volebnú schránku a volebné lístky.
 5. Voľby sa vykonávajú spravidla písomným tajným hlasovaním, ak konferencia nerozhodne inak. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže konferencia jednoduchou väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní. Konferencia môže jednoduchou väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní pri voľbe aj v iných prípadoch.
 6. Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi volebný lístok s uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby a menami kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto bydliska týchto kandidátov alebo iný rozlišujúci údaj.
 7. Platnosť volebných lístkov posudzuje volebná komisia podľa čl. 22 rokovacieho poriadku.
 8. Osoba oprávnená voliť volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom lístku, ktorý jej bol odovzdaný.
 9. Po spočítaní hlasov člen volebnej komisie vloží odovzdané, spočítané a overené volebné lístky do pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných lístkov zalepí a zapečatí. Na obálke sú uvedené údaje umožňujúce identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné lístky nachádzajúce sa v obálke. Zapečatenú obálku predseda volebnej komisie alebo iný člen volebnej komisie bezodkladne odovzdá Predsedovi VV AR SFZ na jej na 1 rok.
 10. Na návrh delegáta alebo iného člena SFZ môže volebná komisia povoliť prítomnosť nezávislého pozorovateľa volieb na konferencii, vrátane jeho prítomnosti pri sčítaní hlasov.

Článok 7
Správa volebnej komisie

 1. Volebná komisia vyhotoví o priebehu každej konferencie správu volebnej komisie, ktorá je prílohou zápisnice z konferencie.
 2. Správa volebnej komisie obsahuje najmä základné informácie o účasti členov volebnej komisie na konferencii, o činnosti, zisteniach a rozhodnutiach volebnej komisie v súvislosti s prípravou a priebehom konferencie.
 3. Ak niektorý člen volebnej komisie nesúhlasí s obsahom správy volebnej komisie, bezodkladne požiada predsedu komisie o úpravu správy. Ak predseda komisie žiadosti člena komisie nevyhovie sám, predloží ju na rozhodnutie volebnej komisii. Žiadosť sa pripojí k správe volebnej komisie spolu s rozhodnutím volebnej komisie, ak bolo vydané.
 4. Predseda volebnej komisie predloží správu volebnej komisie do siedmych dní odo dňa konania konferencie predsedovi Vv AR SFZ

Článok 8
Spoločné ustanovenia

 1. Písomnosti súvisiace s činnosťou volebnej komisie doručené na adresu AR SFZ sa v elektronickej podobe bezodkladne posielajú predsedovi .
 2. Volebná komisia môže v prípadoch, keď to povaha a závažnosť veci nevylučuje, rozhodovať aj formou per rollam. Na hlasovanie volebnej komisie per rollam sa primerane použijú ustanovenia stanov.
 3. Do lehoty ustanovenej podľa dní sa nezapočítava deň, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre začiatok plynutia lehoty.

Článok 9
Účinnosť

Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť okamžite dňom schválenia, t.j. 9. júla 2016.

Správa revíznej komisie o hospodárení Asociácie rozhodcov  SFZ v rokoch 2020-2021

Asociácia rozhodcov SFZ

DIC 2021618995

Trnavská cesta 100/II

82101 Bratislava

Revízna komisia je kontrolným orgánom a za svoju činnosť sa zodpovedá najvyššiemu orgánu – Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia vo svojej činnosti sa riadi príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR a Stanovami Združenia.

Občianske združenie hospodárilo s finančnými prostriedkami, ktoré získalo z členských príspevkov ale hlavne z reklamy.

Účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Predseda revíznej komisie  má právo zúčastňovať sa na zasadaniach a hlasovaniach výkonného výboru s poradným hlasom – aj vzhľadom na Covid opatrenia nebol som prítomný na všetkých zasadnutiach.

Dátum konania 24.1.2022- 28.01.2022

Revíznej komisii boli predložené nasledovné doklady:

– stanovy,

– faktúry,

– finančný stav firmy,

– účtovná závierka,

– daňové priznania za roky 2019,2020

– hlavná kniha analytickej evidencie 2021

Revízna komisia kontrolovala doklady týkajúce sa hospodárenia asociácie rozhodcov  obdobie od 1.1.2021 – 31.12.2021.

Prehľad o výnosoch a nákladoch je zobrazený v nasl.tabuľke:

Rok 2021 2020
Výnosy

 

   
Členské príspevky    2 330     3 310
Predaj služieb:reklama    8 500   19 000
Celkové výnosy 10 830    22  310

 

Rok 2021 2020
Náklady    
Materiál(drobné nákupy)     140 15 596
Propagačné materiály  7 894 0
Drobný majetok    168
Služby:
Cestovné náhrady    177
Vedenie účtovníctva 1 100 1 478
Finančné náklady (úroky,poplatky)    99     97
Ostatné služby  908
Celkové náklady 10 487  17 171
Rozdiel medzi Výnosmi a nákladmi(Výsledok hospodárenia) 346

 

  5 139

 

Prehľad o majetku a záväzkoch je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Rok 2021 2020
Majetok
Peniaze v hotovosti        6        8
Bankový účet 34 904 34 400
Pohľadávky      895   2 520
Záväzky
Dodávatelia     0    656
Rozdiel medzi majetkom a záväzkami 35 805 36 272

Výsledok hospodárenia v roku 2021 predstavuje čiastku 346 Eur. Stav bankového účtu na začiatku roka 2020 bol 34 400 Eur. Zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich období na bežnom účte k 31.12.2021 predstavovali 34 904 Eur a v pokladničných hotovostiach  je 6 Eur. Stav disponibilných finančných zdrojov k 31.12.2021 predstavuje 34 910 Eur.

Závery revíznej komisie:

OZ AR SFZ ku dňu vyhotovenia tejto správy o hospodárení nie je v konkurze, reštruktulizácii alebo úpadku a nevedie žiadne súdne spory, ktoré by mohli mať významný vplyv na verné zobrazenie účtovníctva.

Revíziou neboli zistené žiadne nedostatky.

Spracoval: doc.Ing.Erik Weiss,PhD. v Košiciach 28.1.2022

Ostatné články