Voľby predsedu AR SFZ

Volby Schranka Bdb9c5 Md

Podľa čl. 11.2, písm. b) stanov AR SFZ vyhlasuje voľby na :

 • predsedu AR  SFZ;
 • potvrdenie člena VV AR SFZ za ZsFZ

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na mimoriadnej konferencii  AR SFZ dňa 6.3.2019 v Dubnici n/V.

Podľa čl. 2, ods. 4, písm. a) Volebného poriadku AR SFZ , každý člen AR SFZ je oprávnený písomne navrhnúť kandidáta na funkciu volenú konferenciou. Návrhy kandidátov na volených členov orgánov AR SFZ musia byť podané písomne  najmenej 2 dni pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

 1. a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. c) emailový kontakt na komunikáciu s kandidátom

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy :

 1. a) súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt) v AR SFZ v súvislosti s voľbami;
 2. b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena AR SFZ;
 3. c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení;
 4. d) čestné prehlásenie kandidáta o bezúhonnosti;
 5. e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. f) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie AR SFZ a preukázania transparentnosti , ak ho volí konferencia.

Podľa čl. 2 Volebného poriadku AR SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov končí dňa 4. marca 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov  je možné doručiť na :

• elektronickou formou na e-mailovú adresu  michal.sluk76@gmail.com, misosmolak@gmail.com, radoslav.bobko@post.sk, m.tomcik@tomirtech.sk ,  s označením predmetu správy „Voľby 06.03.2019“

Ostatné články