STANOVY

STANOVY Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok  1

Názov, sídlo, právna forma

 

 • Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (ďalej en „AR SFZ“ alebo „asociácia“)

je záujmovou organizáciou a združením členov v rámci Slovenského futbalového zväzu

(ďalej len „SFZ“) , rešpektujúca a snažiaca sa  aplikovať základné etické princípy FAIR-PLAY

vo futbalovom hnutí na Slovensku i v zahraničí.

 • Sídlom AR SFZ je Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
 • AR SFZ je riadnym členom SFZ.

 

Článok  2

Ciele AR SFZ

 

2.1. AR SFZ  svoju činnosť rozvíja na základe týchto stanov, v súlade so stanovami SFZ a

s ďalšími predpismi SFZ.

2.2. AR SFZ si kladie za cieľ zlepšovať úroveň futbalu zabezpečovaním rozhodcov pre

futbalové  stretnutia, podieľať sa na zvyšovaní prestíže a odbornej úrovne futbalových

rozhodcov. Obhajuje záujmy rozhodcov vo vzťahu k futbalovým, športovým a spoločenským

orgánom. Vyjadruje stanoviská a názory na postavenie rozhodcov, ekonomické otázky, stav

a úroveň futbalu v SR.

2.3. AR SFZ spolupracuje so SFZ tak, že v zmysle  súťažného poriadku futbalu (ďalej len

„súťažný poriadok“( budú všetky stretnutia rozhodovať kvalifikovaní rozhodcovia podľa

pravidiel futbalu a súťažného poriadku.

2.4. AR SFZ  sa bude podieľať na výchove rozhodcov, spolupracovať s jednotlivými stupňami

komisií rozhodcov pri výchove a výbere rozhodcov, metodicky spolupracovať  pri zvyšovaní

ich odbornej úrovne v zmysle požiadaviek SFZ.

2.5. AR SFZ poskytuje právnu ochranu svojím  členom, pokiaľ ich nárokové práva nie sú

v rozpore so stanovami SFZ, Etickým kódexom SFZ a športovou etikou.

2.6. AR SFZ zabezpečí v rámci finančných možností sociálnu výpomoc v prípade, že sa člen

AR SFZ dostane do sociálnych problémov bez vlastného zavinenia.

 

 

Článok  3

Neutralita, nediskriminácia a vzťahy v SFZ

 

3.1. V podmienkach a štruktúrach  AR SFZ nie je prípustná diskriminácia, podnecovanie k

rasovej, a národnostnej alebo etnickej nenávisti hanobenie národa, rasy a presvedčenia alebo

útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek  druhu proti krajine, osobe, skupine osôb

na základe ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, náboženstva, politiky alebo z iného dôvodu. Takáto diskriminácia alebo útok bude potrestaný vylúčením z AR SFZ.

3.2.  AR SFZ podporuje priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi, funkcionármi

a hráčmi, ako aj v celom futbalovom hnutí.

3.3. Každá osoba, zainteresovaná do činnosti AR SFZ, je povinná dodržiavať stanovy,

rešpektovať zásady lojality a etického kódexu futbalu.

3.4.  V podmienkach AR SFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie vo výkonnom

orgáne AR SZF (výkonný výbor, predseda výkonného výboru) a kontrolnom orgáne (revízna komisia) a s pôsobením v Komisii rozhodcov SFZ.

3.5. Členovia orgánov AR SFZ musia v záležitostiach AR SFZ  zachovávať nestrannosť.

 

Článok  4

Právne postavenie

 

4.1. AR SFZ má právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch vystupuje ako samostatný právny

subjekt.

4.2 . V mene AR SFZ koná navonok predseda výkonného výboru AR SFZ  (ďalej len

„výkonný výbor“ alebo „VV“) alebo v jeho neprítomnosti ním písomne poverený člen VV..

4.3.  Styk AR SFZ s verejnosťou, resp. s masovokomunikačnými prostriedkami sa uskutočňuje

prostredníctvom predsedu VV, alebo ním písomne povereného člena VV. Tým však nie je dotknuté právo každého člena vystupovať na verejnosti so svojimi názormi vo vlastnom mene.

4.4. Spolupráca so SFZ sa bude uskutočňovať prostredníctvom predsedu výkonného výboru alebo ním povereného zástupcu AR SFZ.

tak,  že zástupca je povinný na základe pozvania orgánov SFZ zúčastniť sa na ich rokovaní.

4.5.  Predseda AR SFZ má právo zúčastniť sa na rokovaní konferencie SFZ ako riadny delegát

s právom hlasovať.

4.6. Ďalší delegát, ktorý sa zúčastní na rokovaní konferencie SFZ ako riadny delegát s právom hlasovať je volený výkonným výborom.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 

Článok  5

Členstvo

 

5.1. AR SFZ má riadnych a čestných členov.

5.2.  Riadnymi členmi môžu byť všetci kvalifikovaní rozhodcovia evidovaní SFZ, ktorí

rozhodujú stretnutia organizované SFZ, ďalej bývalí rozhodcovia, ktorí tieto stretnutia

rozhodovali a delegáti pozorovatelia rozhodcov, ktorí pôsobia, alebo pôsobili v stretnutiach

organizovaných SFZ.

5.3.  Prihlášku o prijatie za riadneho člena podáva záujemca výkonnému výboru. Súčasťou písomnej  prihlášky o riadne členstvo musí byť vyhlásenie uchádzača o členstvo, že vstupuje do AR AFZ dobrovoľne, zaväzuje sa dodržiavať stanovy a ostatné vnútorné normy asociácie. O prijatí riadneho člena rozhoduje výkonný  výbor.

5.4.  Riadne členstvo v AR SFZ zaniká

 1. a) písomným oznámením o vystúpení člena, doručeným výkonnému výboru
 2. b)  vylúčením Konferenciou na návrh VV AR SFZ za
 1. závažné alebo opakované porušenie povinnosti člena AR SFZ
 2. nezaplatenie členského poplatku v stanovenej výške ani do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti za príslušný kalendárny rok
 3. závažné a opakované porušenie morálneho kódexu člena AR SFZ
 4. c) úmrtím člena.

5.5.  Za čestných členov  AR SFZ môžu byť Konferenciou prijaté osoby, ktoré sa

významne zaslúžili o rozvoj a propagáciu rozhodcovskej činnosti v pôsobnosti SFZ. Návrh na prijatie čestného člena môže predložiť písomne výkonnému výboru každý riadny člen AR SZF.

 

Článok  6

Práva a povinnosti členov AR SFZ

 

6.1. Riadni členovia majú  právo najmä

 1. a) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam činnosti AR SFZ,
 2.  b) zastupovať spoločné záujmy členov  AR SFZ,
 3. c) voliť a byť volení do orgánov AR SFZ v súlade s volebným poriadkom,
 4. d) spolupracovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami,
 5. e) navrhovať zástupcov do orgánov AR SFZ a delegáta, zástupcu asociácie v SFZ,
 6. f) voliť delegátov na konferenciu a predkladať návrhy, ktoré sa majú prerokovať na

konferencii,

 1. g) získavať prostriedky na zabezpečenie rozvoja AR SFZ,
 2. h) zúčastňovať sa na prednáškach a školeniach organizovaných AR SFZ za účelom

zvýšenia svojej odbornej úrovne.

6.2.  Riadni členovia  sú povinní najmä

 1. a) dodržiavať a rešpektovať stanovy a ostatné normy  AR SFZ,
 2. b) platiť členské príspevky v stanovenej výške a stanovenom termíne, v prípade

nezaplatenia členského príspevku, je členstvo  v AR SFZ  pozastavené,

 1. c) propagovať svojou činnosťou AR SFZ a šíriť tak dobré meno AR SFZ,
 2. d) oznámiť AR SFZ každé zmeny majúce vplyv na jeho členstvo v SFZ,
 3. e) dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair play a boja proti

dopingu.

6.3.  Aktívni rozhodcovia sú povinní zúčastňovať sa na pravidelných kontrolných teoretických

a fyzických previerkach organizovaných Komisiou rozhodcov SFZ.

6.4.  Čestní členovia neplatia členské príspevky. Čestní  členovia

 1. a) sa môžu zúčastňovať na rokovaní konferencie AR SFZ bez práva hlasovať,
 2. b) podporujú záujmy AR SFZ a podľa svojich možností aktívne napomáhajú rozvoju

AR SFZ v šírení jej dobrého mena.

 

 

Článok  7

Pozastavenie členstva, vylúčenie člena

 

7.1.  Z dôvodu uvedeného v bode 5.4 písm.b) môže výkonný výbor  AR SFZ pozastaviť členstvo člena s okamžitou platnosťou. Pozastavenie členstva trvá až do najbližšej Konferencie, pokiaľ výkonný výbor AR SFZ takéto rozhodnutie medzitým nezruší.

7.2.  Pozastavenie členstva sa potvrdí na najbližšej Konferencii.

Ak Konferencia pozastavenie členstva nepotvrdí, bude takéto pozastavenia zrušené.

7.3.  Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca všetky svoje členské práva, ktoré mu

prináležia podľa čl. 6.

 

 

TRETIA  ČASŤ

ORGÁNY  SFZ

 

 

Článok  8

Štruktúra orgánov  AR SFZ

 

8.1. Orgánmi  AR SFZ sú

 1. a) Konferencia,
 2. b) výkonný výbor,
 3. c) predseda
 4. d) čestný predseda,
 5. e) revízna komisia.

8.2. Zodpovednosť orgánov  AR SFZ je určená takto:

 1. a) výkonný výbor a predseda zodpovedajú konferencii a
 2. d) revízna komisia zodpovedá konferencii.

 

 

Článok  9

Konferencia

 

9.1.  Konferencia je najvyšším orgánom  AR SFZ.  Riadna Konferencia sa koná raz za štyri

roky. Voľby predsedu, čestného predsedu, predsedu revíznej komisie a potvrdenie členov výkonného výboru sa konajú raz za štyri roky.

9.2.  Konferencia môže byť riadna alebo mimoriadna.

9.3.  Termín, miesto konania a program konferencie stanovuje výkonný výbor najmenej 30 dní

vopred a bezodkladne a primeraným  spôsobom o tom informuje všetkých riadnych a čestných

členov  AR SFZ.  Každý návrh, ktorý má byť na základe vôle a záujmu členov zaradených do

programu Konferencie, musí byť doručený  výkonnému výboru v písomnej forme so

stručným odôvodnením, najneskôr 20 dní pred termínom Konferencie.

9.4.  Písomná pozvánka, alebo  elektronicky emailom pozvánka, musí byť oficiálne zaslaná

delegátom minimálne  10  dní  pred dátumom  konania  Konferencie  a musí obsahovať program

zasadnutia, správu o činnosti predsedu, návrhy na zmenu stanov, ako aj iné významné

dokumenty určené výkonným výborom.

9.5.  Na Konferenciu môže výkonný výbor pozvať aj iné osoby, predovšetkým čestných

členov, zástupcov jednotlivých orgánov SFZ, pozorovateľov a hostí, ktorí sa môžu zapájať do

diskusie, avšak nemajú hlasovacie právo.

 

Článok  10

Delegáti konferencie

 

10.1.  Konferencie sa okrem hostí zúčastňujú delegáti s právom hlasovať, ktorými sú všetci

riadni členovia AR SFZ.

10.2.  Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať

majú výlučne  prítomní delegáti. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu, alebo na základe

splnomocnenia nie je povolené.

10.3.  Rokovanie konferencie vedie predseda, resp. iný ním písomne poverený člen VV.

 

Článok  11

Právomoc konferencie

 

11.1.  Konferencia má v rámci pôsobnosti  AR SFZ  právomoc  normotvornú, kreačnú

rozhodovaciu a kontrolnú

11.2.  Konferencia predovšetkým:

a/  rozhoduje o schválení, zmene alebo zrušení stanov  AR SFZ,

b/ volí a odvoláva predsedu, čestného predsedu, členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie,

c/ rozhoduje o schválení správy o činnosti predsedu,

d/ rozhoduje o zrušení  AR SFZ,

e/ rozhoduje o zásadných otázkach, týkajúcich sa hospodárenia  AR SFZ, najmä prerokúva a

schvaľuje správu o hospodárení v hodnotenom období.

 

Článok  12

Uznášaniaschopnosť  Konferencie

 

12.1.  Konferencia je uznášaniaschopná,  ak je prítomná najmenej 2/3 – ová väčšina delegátov s

právom hlasovať.

12.2. Ak nie je Konferencia uznášaniaschopná, uskutoční sa opakované zasadnutie

konferencie v termíne do  10  dní s rovnakým programom a delegátmi pozvanými na prvé

zasadnutie.

12.3.  Na opakovanom zasadnutí Konferencie sa vyžaduje na jej uznášaniaschopnosť

prítomnosť taktiež  2/3 – ovej väčšiny delegátov s právom hlasovať.

12.4.  Termín , miesto konania a program opakovanej Konferencie stanovuje výkonný výbor

vopred a bezodkladne a primeraným spôsobom o tom informuje všetkých riadnych a čestných

členov  AR SFZ. Pri opakovanom  hlasovaní o predsedovi, čestnom predsedovi, ako aj o členoch výkonného výboru a členoch revíznej komisie, rozhoduje hlasovaním nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov s právom hlasovať.

 

Článok  13

Rozhodnutia  Konferencie

 

13.1.Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných riadnych delegátov

s právom hlasovať.

13.2.  Ak sa hlasuje o voľbe alebo odvolaní predsedu, čestného predsedu, predsedu revíznej komisie a potvrdenie členov výkonného výboru , návrh je schválený, ak zaň hlasovali najmenej   2/3 prítomných  riadnych delegátov s právom hlasovať.

13.3.  Ak sa hlasuje o zmene Stanov  AR SFZ, vylúčení riadneho alebo čestného člena alebo zrušení  AR SFZ, návrh je schválený ak zaň hlasovali najmenej  2/3 prítomných riadnych delegátov s právom hlasovať.

 

Článok  14

Voľby

 

14.1.  Ak majú byť na Konferencii uskutočnené voľby alebo odvolanie predsedu, čestného predsedu a revíznej komisie alebo potvrdenie členov výkonného výboru je výkonný výbor povinný najneskôr jeden mesiac pred jej konaním ustanoviť volebnú komisiu.

14.2.  Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním, ak sa o miesto uchádzajú minimálne dvaja

Kandidáti, odvolanie sa uskutočňuje vždy tajným hlasovaním.

14.3  Na zvolenie alebo odvolanie predsedu, čestného predsedu, predsedu revíznej komisie, a  potvrdenie členov výkonného výboru sa vyžaduje získanie najmenej 2/3 väčšiny prítomných delegátov. Pokiaľ pri voľbe žiadny z kandidátov nezíska v prvom hlasovaní potrebnú väčšinu hlasov, uskutoční sa opakované hlasovanie, do ktorého postupujú len dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Na zvolenie alebo odvolanie v opakovanom hlasovaní je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov Konferencie.

14.4.  Podrobnejšie upraví priebeh volieb volebný poriadok, ktorý schvaľuje Konferencia.

 

Článok  15

Program riadneho zasadnutia konferencie

 

15.1.  Predseda zostaví program na základe návrhov výkonného výboru a riadnych členov AR

SFZ. Každý návrh, ktorý si niektorý  z členov  želá zaradiť do programu Konferencie, musí byť

zaslaný V V v písomnej forme, s krátkym odôvodnením, najneskôr  20 dní pred dátumom

konania Konferencie.

15.2.  Program riadnej Konferencie musí  obsahovať nasledujúce body :

 1. a) vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná podľa stanov AR SFZ,
 2. b) schválenie programu,
 3. c) voľba pracovných komisií,
 4. d) prerokovanie a schválenie rokovacieho a volebného poriadku Konferencie,
 5. e) vystúpenie predsedu,
 6. f) menovanie skrutátorov a overovateľov zápisu,
 7. g) správa o činnosti predsedu za obdobie od predchádzajúcej Konferencie,
 8. h) správa revíznej komisie,
 9. i) predloženie konsolidovanej správy o hospodárení AR SDFZ,
 10. j) schválenie rozpočtu,
 11. k) voľba alebo odvolanie predsedu, čestného predsedu a členov výkonného výboru a predsedu revíznej komisie,
 12. l) diskusia
 13. m) schválenie uznesenia.

15.3  Ak nebol  do programu zaradený bod podľa odseku 1, môže byť na návrh delegáta

program Konferencie pozmenený alebo doplnený o tento bod, ak s tým súhlasia  najmenej 2/3

prítomných  delegátov. Uvedené sa nevzťahuje na návrhy bodov týkajúcich sa volieb.

15.4.  Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je súčasťou programu schváleného

delegátmi.

 

Článok  16

Mimoriadna konferencia

 

16.1.  Výkonný výbor môže zvolať mimoriadnu Konferenciu ak o tom rozhodnú najmenej 2/3 jeho

členov.

16.2.  Rokovanie mimoriadnej Konferencie sa bude konať najneskôr do dvoch mesiacov od

prijatia žiadosti.

16.3.  Členovia musia byť informovaní o mieste, dátume a programe zasadnutia najneskôr 30

dní pred dátumom konania mimoriadnej Konferencie.

16.4  Ak sa mimoriadna Konferencia koná na požiadanie výkonného výboru, tento musí

pripraviť program.

16.5.  Program mimoriadnej Konferencie nemožno meniť.

16.6.  Na prípravu a priebeh mimoriadnej Konferencie sa primerane použijú ustanovenia o

riadnej konferencii.

 

VÝKONNÝ VÝBOR

 

Článok    17

Výkonný výbor

 

19.1.  Najvyšším výkonným orgánom  AR SFZ je výkonný výbor. Rozhoduje o všetkých

otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými normami zverené do právomoci

konferencie alebo revíznej komisie.

19.2.  Výkonný výbor má 5 členov. Na jeho čele je predseda AR SFZ, ktorý je zároveň jeho

členom. Ostatní  4 členovia majú paritné zastúpenie podľa územného členenia  a nominačnej listiny R a AR a DPR (každý  región po jednom).

19.3. Výkonný výbor zvoláva predseda AR SFZ alebo ním písomne poverený člen výkonného výboru.

19.4.  Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná 2/3-ová väčšina

členov. Uznesenia sa prijímajú väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov

rozhoduje hlas predsedu.

19.5.   Na rokovanie  VV AR SFZ môžu byť prizvané ďalšie osoby, ktorých prítomnosť je

potrebná na prerokovanie danej problematiky.

19.6.  Volebné obdobie predsedu a ostatných členov výkonného výboru sú 4 roky.

Konferencia volí predsedu a  potvrdzuje  regiónmi AR SFZ nominovaných štyroch členov výkonného výboru, po jednom za každý región AR SFZ (Bratislavský futbalový zväz, Západoslovenský futbalový zväz, Stredoslovenský futbalový zväa a Východoslovenský futbalový zväz)).

19.7. Člen VV musí byť riadnym  členom AR SFZ s právom hlasovať a musí spĺňať

Podmienku bezúhonnosti. Bezúhonným sa rozumie ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre žiaden trestný čin. Bezúhonnosť preukazuje každý člen VV bezodkladne po ustanovení do funkcie písomným čestným vyhlásením, inak je voľba neplatná.

19.8.  V prípade  uvoľnenia miesta vo VV  AR SFZ vzdaním sa člena VV AR SFZ bude na zvyšok funkčného obdobia VV  príslušným regiónom nominovaný nový člen VV  AR SFZ.

19.9. Funkcia člena VV je nezlučiteľná s funkciou predsedu a člena Revíznej komisie AR SFZ a predsedu alebo člena Komisie rozhodcov SFZ. Člen VV je oprávnený v lehote do 30 dní od vzniku dvoch nezlučiteľných funkcií vzdať sa písomne jednej z nich, inak márnym uplynutím 30 dní, zaniká jeho funkcia člena VV.

 

Článok  18

Právomoci  a pôsobnosť výkonného výboru

 

Výkonný výbor najmä

 1. a) vytvára podmienky na prípravu a činnosť rozhodcov, rozhodkýň a asistentov

rozhodcov SFZ,

 1. b) intenzívne spolupracuje s prezidentom SFZ, VV SFZ, generálnym sekretárom SFZ, prezidentom ULK, Komisiou rozhodcov SFZ, ULK, ŠTK, DK pri riešení aktuálnych

problémov súvisiacich s činnosťou R a AR SFZ,

c! organizuje v súčinnosti so SFZ rôzne školenia pre členov AR SFZ,

 1. d) schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku AR SFZ pripravuje podklady a návrhy na rokovania Konferencie,
 2. e) prerokúva a uzatvára dohody s inými organizáciami a zabezpečuje spoluprácu s nimi,

o čom informuje najbližšiu Konferenciu,

 1. f) spolupracuje pri zabezpečovaní styku AR SFZ s médiami,
 2. g) spolupracuje pri zabezpečovaní výstroja pre R a DPR pre činnosť funkcie spojenú so SFZ,
 3. h) spolupracuje pri zabezpečovaní reklamných partnerov pre činnosť R a DPR,
 4. i) spolupodieľa sa na ochrane osobnosti každého člena AR SFZ pri podávaní podnetov na

príslušné inštitúcie,

 1. j) určuje výšku členského príspevku a lehotu jeho splatnosti pre každý kalendárny rok,
 2. k) vedie evidenciu riadnych a čestných členov a zaplatených členských príspevkov
 3. l) rozhoduje o pozastavení členstva v AR SFZ z dôvodu nezaplatenia členského ani do dvoch mesiacov po lehote splatnosti.

 

Článok  19

Zasadnutia výkonného výboru

 

21.1.  VV AR SFZ zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát za kalendárny rok.

21.2.  Zasadnutia  VV AR SFZ zvoláva a ich priebeh riadi predseda. Ak  o zasadnutie písomne

požiada viac ako polovica členov výkonného výboru alebo ak sa má rokovať a rozhodovať o

náležitostiach, ktoré patria do kompetencie Konferencie, ale situácia si vyžiada  ich

okamžité riešenie, je predseda povinný zvolať  mimoriadne zasadnutie výkonného výboru

najneskôr do 10 dní od obdŕžania žiadosti alebo vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho

zasadnutia výkonného výboru.

21.3.  Program zostavuje predseda. Každý člen výkonného výboru má právo navrhnúť

zaradenie nových bodov do programu. Body, ktoré chcú zaradiť do programu zasadnutia,

musia členovia výkonného výboru predložiť predsedovi najneskôr do 7 dní pred konaním

zasadnutia.  Program sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou najneskôr do 5

dní pred konaním zasadnutia.

21.4.  Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné. Výkonný výbor však môže prizvať tretie

osoby, ktoré nebudú  mať hlasovacie právo, ale s povolením výkonného výboru môžu vyjadriť

svoj názor k prejednávanej problematike.

 

 

Článok  20

Rozhodnutia výkonného výboru

 

22.1.  Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je s predsedom prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

22.2.  Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V

prípade rovnosti  hlasov má rozhodujúci hlas predseda. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené.

22.3. Rozhodnutia VV môžu byť prijaté aj mimo zasadnutie VV (per rollam). V takom prípade predseda VV predloží návrh rozhodnutia písomne alebo e-mailom všetkým členom VV na vyjadrenie s uvedením lehoty. Rozhodnutie je prijaté ak ho odsúhlasia všetci členovia VV písomne alebo e-mailom. Ak sa členovia VV nevyjadria v určenej lehote, platí, že s návrhom nesúhlasia. O výsledku hlasovania sú všetci členovia VV obratom informovaní predsedom VV.

22.4.  O rozhodnutiach prijatých výkonným výborom sa vyhotovuje  zápisnica.

22.5.  Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, ak výkonný

výbor nerozhodne inak.

 

Článok  21

Predseda   AR SFZ a čestný predseda AR SFZ

 

23.1.  Predseda  AR SFZ je štatutárnym orgánom  AR SFZ. Predseda je zároveň predsedom výkonného

výboru a členom  výkonného výboru.

23.2.  Predseda  AR SFZ vystupuje pri výkone svojej funkcie v mene AR SFZ.

23.3.  Predseda  AR SFZ zvoláva zasadnutia výkonného výboru a riadi ich rokovania.

23.4.  Na zastupovanie  AR SFZ môže predseda  AR SFZ písomne splnomocniť v stanovenom rozsahu

niektorého z členov výkonného výboru.

23.5.  Predseda najmä

 1. a) prostredníctvom výkonného výboru realizuje rozhodnutia prijaté Konferenciou,
 2. b) zabezpečuje efektívne fungovanie asociácie za účelom dosiahnutia cieľov definovaných

v stanovách,

 1. c) dohliada na prácu členov výkonného výboru,
 2. d) koordinuje vzťahy medzi AR SFZ a SFZ,
 3. e) zastupuje AR SFZ navonok pri rokovaniach so SFZ a inými organizáciami.

23.6 Čestného predsedu volí z čestných členov AR SFZ Konferencia na funkčné obdobie 4 roky. Čestný predseda sa môže zúčastňniť na Konferencii a zasadnutí VV s hlasom poradným.

 

Článok  22

Revízna komisia

 

24.1.  Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje kontrolu hospodárenia

AR SFZ a dodržiavania právnych a interných noriem a poriadkov AR SFZ.

24.2  Revízna komisia je zložená z predsedu a štyroch členov, pričom každý región má 1

zástupcu, mimo predsedu. Predsedu RK volí a odvoláva na návrh VV Konferencia na volebné obdobie 4 roky. Ostatných členov RK nominovaných regiónmi volí Výkonný výbor AR SFZ.

24.3.  Revízna komisia AR SFZ najmä

 1. a) kontroluje finančné hospodárenie s prostriedkami AR SFZ, dbá o ich efektívne

využívanie so zámermi a úlohami AR SFZ,

 1. b) podáva stanovisko k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov

poskytnutých členom AR SFZ,

 1. c) podáva stanovisko k dodržiavaniu stanov AR SFZ, organizačného poriadku a ďalších

noriem,

 1. d) vykonáva kontroly hospodárenia a dodržiavania rozpočtu podľa schváleného plánu.

24.4.  Na požiadanie umožní výkonný výbor členom revíznej komisie nazrieť do účtovných

dokladov AR SFZ a poskytuje im uznesenia, resp. materiály zo zasadnutí , konferencií a výkonných výborov.

24.5.  Revízna komisia predkladá raz ročne správu o svojej činnosti Konferencii.

24.6   Zasadnutia revíznej komisie sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za polrok. Predseda je

povinný zvolať zasadnutie do 30 dní, ak to požiadajú najmenej traja členovia komisie.

24.7.  Bližšie podrobnosti o zásadách práce revíznej komisie upravia zásady práce revíznej

komisie.

 

Článok  23

Hospodárenie  AR SFZ

 

Asociácia je financovaná najmä z

 1. a) majetku a finančných prostriedkov získaných prevodom od iných subjektov,
 2. b) členských príspevkov členov AR SFZ,
 3. c) výsledkov vlastnej činnosti,
 4. d) darov a dotácií,
 5. e) príjmov zo sponzorských zmlúv a reklamných práv,
 6. f) úrokov a vkladov.

 

Článok  24

Finančné hospodárenie

 

26.1.  Asociácia rozhodcov SFZ hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny

rok. Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitosti je poverený ekonóm,

ktorého  menuje výkonný  výbor AR SFZ.

26.2.  Výkonný výbor predkladá Konferencii správu o hospodárení AR SFZ.

26.3.  Finančné hospodárenie bližšie upravia smernice ekonomického a finančného

hospodárenia  AR SFZ, ktoré schvaľuje Konferencia.

 

Článok 25

Prechodné ustanovenia

 

Orgány a členovia orgánov zvolení podľa doterajších stanov a volebných poriadkov sa považujú za zvolených podľa týchto stanov a tieto stanovy majú vplyv na plynutie ich funkčného obdobia len v prípade konfliktu záujmov.

 

 

Článok  26

Záverečné  ustanovenia

 

Účinnosť

27.1.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť dňom 01.09.2016..

27.2.  Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa zrušujú všetky predchádzajúce stanovy AR SFZ.

 

V Bratislave, dňa 09.07.2016.