Stanovy Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Názov, sídlo, právna forma

 • Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu je záujmovou organizáciou a združením členov v rámci Slovenského futbalového zväzu, rešpektujúca a snažiaca sa aplikovať základné etické princípy FAIR-PLAY vo futbalovom hnutí na Slovensku i v zahraničí.
 • Sídlom AR SFZ je Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava.
 • AR SFZ je riadnym členom SFZ.

Článok  2

Vymedzenie základných pojmov

  • Na účely týchto stanov a ostatných predpisov Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu sa rozumie pod pojmom:
 1. AR SFZ a/alebo asociácia – Asociácia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu;
 2. člen AR SFZ– riadny člen a čestný člen;
 3. predseda AR SFZ – konferenciou riadne zvolený predseda asociácie;
 4. riadny člen AR SFZ:
  1. R – aktívny rozhodca zaradený na nominačnej listine Slovenského futbalového zväzu;
  2. AR – aktívny asistent rozhodcu zaradený na nominačnej listine Slovenského futbalového zväzu;
  3. PR – aktívny pozorovateľ rozhodcu zaradený na nominačnej listine Slovenského futbalového zväzu;
 5. čestný člen AR SFZ– osoba, významne sa podieľajúca na rozvoji rozhodcovstva;
 6. člen KR SFZ– člen komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu;
 7. VV AR SFZ– výkonný výbor asociácie;
 8. revízna komisia AR SFZa/alebo aj RK AR SFZ – kontrolný orgán činnosti asociácie;
 9. hlasovanie per rollam– hlasovanie s využitím elektronickej komunikácie bližšie upravené v čl. 14 týchto stanov;
 10. písomná komunikácia– bežná písomná forma a elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí a iných dokumentov s využitím elektronickej podateľne v Informačnom systéme slovenského futbalu a emailovej komunikácie alebo ich zverejnenie na webovej stránke Asociácie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu;
 11. ISSF– Informačný systém slovenského futbalu;
 12. SFZ– Slovenský futbalový zväz;
 13. SR– Slovenská republika;
 14. KR SFZ – Komisia rozhodcov a delegátov Slovenského futbalového zväzu.

Článok 3

Ciele a úlohy AR SFZ

Princípy uplatňované v činnosti AR SFZ

  • AR SFZ svoju činnosť rozvíja na základe týchto stanov, v súlade so stanovami SFZ a s ďalšími predpismi SFZ.
  • AR SFZ si kladie za cieľ zlepšovať úroveň futbalu pomocou pri zabezpečovaní rozhodcov pre futbalové stretnutia, podieľať sa na zvyšovaní prestíže a odbornej úrovne futbalových rozhodcov. Obhajuje záujmy rozhodcov vo vzťahu k futbalovým, športovým a spoločenským orgánom. Vyjadruje stanoviská a názory na postavenie rozhodcov, ekonomické otázky, stav a úroveň futbalu v SR.
  • AR SFZ spolupracuje so SFZ tak, že v zmysle súťažného poriadku futbalu budú všetky stretnutia rozhodovať kvalifikovaní rozhodcovia podľa pravidiel futbalu a súťažného poriadku.
  • AR SFZ sa podieľa na výchove rozhodcov, spolupracuje s jednotlivými stupňami komisií rozhodcov pri výchove a výbere rozhodcov, metodicky spolupracuje pri zvyšovaní ich odbornej úrovne v zmysle požiadaviek SFZ.
  • AR SFZ poskytuje právnu ochranu svojím členom, pokiaľ nimi uplatňované nároky (práva) nie sú v rozpore so stanovami SFZ, Etickým kódexom SFZ a športovou etikou.
  • AR SFZ zabezpečí v rámci finančných možností sociálnu výpomoc v prípade, že sa člen AR SFZ dostane do sociálnych problémov bez vlastného zavinenia.
  • V rámci činnosti AR SFZ, jej orgánov a členov sa v súlade s činnosťou SFZ, ktorého je AR SFZ riadnym členom, uplatňujú všeobecné a osobitné princípy v zmysle ďalej uvedeného:
   • Všeobecné princípy sa uplatňujú pri všetkých činnostiach uskutočňovaných pri plnení poslania, cieľov a úloh AR SFZ. Všeobecné princípy musia byť primerane zohľadnené vždy aj v prípadoch, kedy sa v konkrétnych okolnostiach aplikuje niektorý z osobitných princípov podľa bodu a)j. tohto článku stanov. K všeobecným princípom patrí najmä princíp
 1. fair play – konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu/súťaže a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí;
 2. olympizmu – vymedzené v Olympijskej charte v jej aktuálnom znení (dostupnej na internete: https://www.olympic.sk/sites/default/files/field_media_file/2022-04/Olympijska%CC%81%20charta%202022%20Sk.pdf);
 3. odbornosti – pri obsadzovaní orgánov AR SFZ, postupoch alebo rozhodnutiach v rámci činnosti AR SFZ a jej orgánov sa vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu na regionálne alebo skupinové záujmy, alebo na regionálnu alebo skupinovú príslušnosť;
 4. slušnosti – zúčastnené osoby sa správajú vzájomne úctivo a pri výkone činností zachovávajú zásady morálky;
 5. primeranosti – zúčastnené osoby sa snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt;
 6. efektívnosti a hospodárnosti – pri každom rozhodnutí alebo postupe sa kvantitatívne a kvalitatívne zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času vo vzťahu k sledovanému alebo dosiahnutému výsledku;
 7. kauzality – orgány AR SFZ sa pri riešení každej veci, otázky alebo problému zaoberajú okrem hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami a tieto zohľadňujú pri svojom postupe a schvaľovaní rozhodnutí alebo predpisov;
 8. apolitickosti – orgány AR SFZ zachovávajú v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj;
 9. lojality – členovia AR SFZ (a jej orgánov), ako osoby s príslušnosťou k SFZ, riešia veci a spory súvisiace s organizovaným futbalom prednostne pred orgánmi SFZ, ktoré majú pôsobnosť rozhodnúť v príslušnej veci, bez negatívnej jednostrannej medializácie veci;
 10. spravodlivého procesu – proces riešenia sporov osôb s príslušnosťou k AR SFZ a disciplinárne konanie sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí vykonávať pri dodržaní zásad spravodlivého procesu (princípy uvedené v tomto bode 7.1 stanov spoločne ďalej aj ako „všeobecné princípy“).
  • Osobitnými princípmi sú také princípy, ktoré sa použijú za predpokladu, že predpisy AR SFZ (resp. predpisy SFZ, ktorými je AR SFZ v celom rozsahu viazaná) a/alebo rozhodnutia orgánov AR SFZ (resp. orgánov SFZ, ktorými je AR SFZ viazaná) ich použitie výslovne predpokladajú alebo ak bolo ich použitie dohodnuté.

Článok 4

Vzťahy v AR SFZ

  • V podmienkach a štruktúrach AR SFZ, členov AR SFZ a osôb s príslušnosťou k AR SFZ nie je prípustná (zakazuje sa): politická a náboženská agitácia, akákoľvek diskriminácia, podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti, hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia, alebo útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, osobe, alebo skupine osôb alebo ich znevažovanie na základe ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu. Porušenie uvedených zákazov sa považuje za závažné disciplinárne previnenie, ktoré môže viesť k pozastaveniu, resp. až vylúčeniu člena z AR SFZ (a SFZ).
  • AR SFZ, jej členovia, orgány a osoby s príslušnosťou k AR SFZ, podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi, funkcionármi, športovými odborníkmi, športovcami, fanúšikmi a ďalšími osobami s príslušnosťou k AR SFZ a k SFZ v organizovanom futbale, ako aj v celom športovom hnutí vo všeobecnosti.
  • AR SFZ, jej členovia a orgány, ako aj všetky osoby s príslušnosťou k AR SFZ, sú okrem predpisov AR SFZ povinní dodržiavať predpisy SFZ, predpisy UEFA a FIFA záväzného charakteru, pravidlá vyplývajúce zo Svetového antidopingového kódexu, pravidlá futbalu a rozhodnutia SFZ, rozhodnutia UEFA a FIFA, záväzné rozhodnutia medzinárodných a vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov a rešpektovať všeobecné princípy, resp. tiež osobitné princípy (ak je ich použitie výslovne určené alebo dohodnuté).
  • Každá osoba s príslušnosťou k AR SFZ je povinná dbať na dobré meno SFZ, AR SFZ (ich členov) a slovenského futbalu a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by ho mohlo nespravodlivo poškodiť alebo ohroziť.
  • V podmienkach AR SFZ ďalej platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie vo výkonnom orgáne AR SFZ (výkonný výbor, predseda výkonného výboru) a kontrolnom orgáne (revízna komisia) a s pôsobením v Komisii rozhodcov SFZ.
  • Členovia orgánov AR SFZ musia v záležitostiach AR SFZ zachovávať nestrannosť.
  • Členovia AR SFZ a jej orgánov, ako osoby s príslušnosťou k SFZ, sú povinné: (i) rešpektovať právomoci kontrolóra, ako najvyššieho kontrolného orgánu SFZ (upravené v čl. 55 aktuálne platných a účinných stanov SFZ), právomoci revíznej komisie SFZ (upravené v čl. 56 aktuálne platných a účinných stanov SFZ), právomoci disciplinárnej komisie SFZ (upravené v čl. 58 aktuálne platných a účinných stanov SFZ, resp. disciplinárnom poriadku SFZ), právomoci Komory SFZ pre riešenie sporov (upravené v čl. 59 aktuálne platných a účinných stanov SFZ) a Odvolacej komisie SFZ (upravené v čl. 60 aktuálne platných a účinných stanov SFZ), ako aj (ii) poskytnúť týmto orgánom SFZ pri výkone ich pôsobnosti potrebnú súčinnosť.

Článok 5

Právne postavenie

  • AR SFZ má právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch vystupuje ako samostatný právny subjekt.
  • V mene AR SFZ koná navonok predseda výkonného výboru AR SFZ (ďalej len „výkonný výbor“ alebo „VV“) alebo v jeho neprítomnosti ním písomne poverený člen VV.
  • Styk AR SFZ s verejnosťou, resp. s masovokomunikačnými prostriedkami sa uskutočňuje prostredníctvom predsedu VV, alebo ním písomne povereného člena VV. Tým však nie je dotknuté právo každého člena vystupovať na verejnosti so svojimi názormi vo vlastnom mene.
  • Spolupráca so SFZ sa bude uskutočňovať prostredníctvom predsedu výkonného výboru alebo ním povereného zástupcu AR SFZ tak, že zástupca je povinný na základe pozvania orgánov SFZ zúčastniť sa na ich rokovaní.
  • Predseda AR SFZ má právo zúčastniť sa na rokovaní konferencie SFZ ako riadny delegát s právom hlasovať.

DRUHÁ ČASŤ

Článok 6

Členstvo v AR SFZ

  • AR SFZ má riadnych a čestných členov.
  • Riadnymi členmi AR SFZ môžu byť: (i) všetci kvalifikovaní rozhodcovia evidovaní SFZ, ktorí rozhodujú stretnutia organizované SFZ, (ii) asistenti rozhodcov evidovaní SFZ, (iii) pozorovatelia rozhodcov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v stretnutiach organizovaných SFZ, (iv) členovia Komisie rozhodcov SFZ.
  • Členstvo v AR SFZ môže v prípade riadnych členov vzniknúť: (i) na základe prihlášky (bývalí rozhodcovia) alebo (ii) u ostatných riadnych členov AR SFZ na základe skutočností ďalej uvedených v tomto bode stanov. Prihlášku o prijatie za riadneho člena podáva záujemca (bývalý rozhodca) výkonnému výboru. Súčasťou písomnej prihlášky o riadne členstvo musí byť vyhlásenie uchádzača o členstvo, že vstupuje do AR SFZ dobrovoľne, zaväzuje sa dodržiavať stanovy a ostatné záväzné normy asociácie a SFZ. O prijatí riadneho člena na podklade prihlášky rozhoduje výkonný výbor. Riadne členstvo rozhodcov a asistentov rozhodcov evidovaných SFZ, ako aj pozorovateľov rozhodcov vzniká bez potreby podania prihlášky, a to momentom schválenia nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov pre príslušný súťažný ročník zo strany výkonného výboru SFZ. Rovnako členovia Komisie rozhodcov SFZ sa stávajú členmi AR SFZ bez potreby akéhokoľvek osobitného úkonu či rozhodnutia výkonného výboru, a to momentom potvrdenia členstva VV SFZ v Komisii Rozhodcov SFZ. Súhlas členstva môže byť vyjadrený aj včasnou úhradou členského poplatku na účet AR SFZ.
  • Členstvo v AR SFZ je dobrovoľné. Každý člen môže z asociácie kedykoľvek vystúpiť. Riadne členstvo v AR SFZ zaniká:
 1. písomným oznámením o vystúpení člena doručeným výkonnému výboru,
 2. vylúčením Konferenciou na návrh VV AR SFZ za:
 3. závažné alebo opakované porušenie povinnosti člena AR SFZ,
 4. nezaplatenie členského poplatku v stanovenej výške ani do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti za príslušný kalendárny rok,
 5. úmrtím člena,
 6. ukončením činnosti vo funkcii (zánikom funkcie) rozhodcu, asistenta rozhodcu či pozorovateľa rozhodcu a/alebo vyradením z nominačných listín SFZ.
  • Zánik členstva v AR SFZ má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom. Zánik členstva v AR SFZ nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči AR SFZ. Uhradený členský príspevok sa v prípade zániku členstva v AR SFZ nevracia.
  • Za čestných členov AR SFZ môžu byť Konferenciou prijaté osoby, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj a propagáciu rozhodcovskej činnosti v pôsobnosti SFZ. Návrh na prijatie čestného člena môže predložiť písomne výkonnému výboru každý riadny člen AR SFZ.

Článok 7

Práva a povinnosti členov AR SFZ

  • Riadni členovia majú právo najmä:
 1. vyjadrovať sa ku všetkým otázkam činnosti AR SFZ,
 2. zastupovať spoločné záujmy členov AR SFZ,
 3. voliť a byť volení do orgánov AR SFZ v súlade s volebným poriadkom,
 4. spolupracovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami,
 5. navrhovať zástupcov do orgánov AR SFZ a delegáta, zástupcu asociácie v SFZ,
 6. voliť delegátov na Konferenciu a predkladať návrhy, ktoré sa majú prerokovať na

Konferencii,

 1. získavať prostriedky na zabezpečenie rozvoja AR SFZ,
 2. zúčastňovať sa na prednáškach a školeniach organizovaných AR SFZ za účelom zvýšenia svojej odbornej úrovne.
  • Riadni členovia sú povinní najmä:
 3. dodržiavať a rešpektovať stanovy a ostatné záväzné predpisy a normy AR SFZ, všetky predpisy SFZ, predpisy UEFA A FIFA záväzného charakteru, pravidlá vyplývajúce zo Svetového antidopingového kódexu, pravidlá futbalu a rozhodnutia SFZ, rozhodnutia UEFA a FIFA, záväzné rozhodnutia medzinárodných a vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov, rešpektovať a dodržiavať všeobecné a osobitné princípy (ako sú definované v čl. 3 bod 7 týchto stanov). Pri svojej činnosti sú riadni členovia AR SFZ povinní dodržiavať všetky pravidlá obsiahnuté v článku 4 týchto stanov. Porušenie ktorejkoľvek z uvedených povinností sa považuje za závažné porušenie povinnosti člena AR SFZ.
 4. platiť členské príspevky v stanovenej výške a stanovenom termíne, v prípade nezaplatenia členského príspevku je členstvo v AR SFZ automaticky pozastavené po márnom uplynutí dodatočnej lehoty určenej vo výzve na zaplatenie členského príspevku nie kratšej ako 30 dní odo dňa doručenia (emailom). Automatické pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady členského príspevku a/alebo do dňa zániku členstva v AR SFZ,
 5. propagovať svojou činnosťou AR SFZ a šíriť tak dobré meno AR SFZ,
 6. oznámiť AR SFZ každé zmeny majúce vplyv na jeho členstvo v SFZ,
 7. zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel a opatrení proti manipulácii priebehov a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za závažné porušenie povinnosti člena AR SFZ.
  • Čestní členovia neplatia členské príspevky. Čestní členovia:
 8. sa môžu zúčastňovať na rokovaní Konferencie AR SFZ bez práva hlasovať,
 9. podporujú záujmy AR SFZ a podľa svojich možností aktívne napomáhajú rozvoju AR SFZ v šírení jej dobrého mena.
  • Členovia AR SFZ, ako osoby s príslušnosťou k SFZ, sa pod hrozbou disciplinárnej sankcie  v zmysle disciplinárneho poriadku SFZ, zaväzujú riešiť prípadné spory v rámci futbalového hnutia súvisiace so športovou činnosťou prednostne prostredníctvom Komory SFZ pre riešenie sporov, ako orgánu SFZ príslušného na riešenie sporov.

Článok 8

Pozastavenie členstva, vylúčenie člena

  • Z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v čl. 6 bode 6.4. písm. b) môže výkonný výbor AR SFZ pozastaviť členstvo člena s okamžitou platnosťou. Pozastavenie členstva trvá až do najbližšej Konferencie, pokiaľ výkonný výbor AR SFZ takéto rozhodnutie medzitým nezruší.
  • Pozastavenie členstva sa potvrdí na najbližšej Konferencii. Ak Konferencia pozastavenie členstva nepotvrdí, bude takéto pozastavenie zrušené.
  • Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca všetky svoje členské práva, ktoré mu prináležia podľa čl. 7 stanov.

TRETIA ČASŤ

ORGÁNY SFZ

Článok 9

Štruktúra orgánov AR SFZ

Orgánmi AR SFZ sú:

 1. Konferencia,
 2. výkonný výbor,
 3. predseda,
 4. čestný predseda,
 5. revízna komisia.
  • Zodpovednosť orgánov AR SFZ je určená takto:
 6. výkonný výbor a predseda zodpovedajú Konferencii a
 7. revízna komisia zodpovedá Konferencii.
  • Postupy a rozhodnutia všetkých orgánov AR SFZ musia byť v súlade so všeobecnými princípmi uplatňovanými pri činnosti AR SFZ podľa článku 3 bod 7 týchto stanov.
  • Veková hranica osôb volených do orgánov AR SFZ je 70 rokov. Osoba, ktorá v čase konania voľby do funkcie dovŕšila vek 70 rokov, nemôže kandidovať na volenú funkciu v rámci AR SFZ.

Článok 10

Konferencia

  • Konferencia je najvyšším orgánom AR SFZ. Riadna Konferencia sa koná raz za štyri roky. Voľby predsedu, čestného predsedu, predsedu revíznej komisie a potvrdenie členov výkonného výboru sa konajú raz za štyri roky.
  • Konferencia môže byť riadna alebo mimoriadna.
  • Termín, miesto konania a program Konferencie stanovuje výkonný výbor najmenej 30 dní vopred a bezodkladne a primeraným spôsobom o tom informuje všetkých riadnych a čestných členov AR SFZ.
  • Písomná pozvánka alebo elektronická (emailová) pozvánka, musí byť oficiálne zaslaná delegátom minimálne 10 dní pred dátumom konania Konferencie a musí obsahovať program zasadnutia, správu o činnosti predsedu, návrhy na zmenu stanov, ako aj iné významné dokumenty určené výkonným výborom.
  • Na Konferenciu môže výkonný výbor pozvať aj iné osoby, predovšetkým čestných členov, zástupcov jednotlivých orgánov SFZ, pozorovateľov a hostí, ktorí sa môžu zapájať do diskusie, avšak nemajú hlasovacie právo.

Článok 11

Delegáti Konferencie

  • Konferencie sa okrem hostí zúčastňujú delegáti s právom hlasovať, ktorými sú všetci riadni členovia AR SFZ.
  • Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené.
  • Rokovanie Konferencie vedie predseda, resp. iný ním písomne poverený člen VV.

Článok 12

Právomoc Konferencie

Konferencia má v rámci pôsobnosti AR SFZ právomoc normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu a kontrolnú.

Konferencia predovšetkým:

 1. rozhoduje o schválení, zmene alebo zrušení stanov AR SFZ,
 2. volí a odvoláva predsedu, čestného predsedu, členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie,
 3. rozhoduje o schválení správy o činnosti predsedu,
 4. rozhoduje o zrušení AR SFZ,
 5. rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa hospodárenia AR SFZ, najmä prerokúva a schvaľuje správu o hospodárení v hodnotenom období.

Článok 13

Uznášaniaschopnosť  Konferencie

  • Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná najmenej 2/3 – ová väčšina delegátov s právom hlasovať.
  • Ak nie je Konferencia uznášaniaschopná, uskutoční sa opakované zasadnutie Konferencie v termíne do 10 dní s rovnakým programom a delegátmi pozvanými na prvé zasadnutie.
  • Na opakovanom zasadnutí Konferencie sa vyžaduje na jej uznášaniaschopnosť prítomnosť taktiež 2/3 – ovej väčšiny delegátov s právom hlasovať.
  • Termín, miesto konania a program opakovanej Konferencie stanovuje výkonný výbor vopred a bezodkladne a primeraným spôsobom o tom informuje všetkých riadnych a čestných členov AR SFZ. Pri opakovanom hlasovaní o predsedovi, čestnom predsedovi, ako aj o členoch výkonného výboru a členoch revíznej komisie, rozhoduje hlasovaním nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov s právom hlasovať.

Článok 14

Rozhodnutia Konferencie

Hlasovanie delegátov per rollam

  • Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.
  • Ak sa hlasuje o voľbe alebo odvolaní predsedu, čestného predsedu, predsedu revíznej komisie a potvrdenie členov výkonného výboru, návrh je schválený, ak zaň hlasovali najmenej 2/3 prítomných delegátov s právom hlasovať.
  • Ak sa hlasuje o zmene stanov AR SFZ, vylúčení riadneho alebo čestného člena alebo zrušení AR SFZ, návrh je schválený, ak zaň hlasovali najmenej 2/3 prítomných delegátov s právom hlasovať.

Hlasovanie per rollam:

 • Hlasovať o rozhodnutiach patriacich do kompetencie Konferencie v zmysle tých stanov možno aj vo forme „per rollam“, t.j. hlasovaním s využitím elektronickej e-mailovej komunikácie, pokiaľ je takýto spôsob hlasovania dôvodný (napr. pre prípad existencie obmedzujúcich opatrení vo vzťahu k počtu zhromaždených osôb z dôvodu pandémie, v prípadoch potreby urýchlenia určitého významného rozhodnutia (napr. zmeny stanov) a pod.). O spustení hlasovania per rollam v konkrétnom prípade rozhoduje výkonný výbor.
 • Vykonanie hlasovania zabezpečí výkonným výborom písomne poverený člen VV. Poverený člen VV je povinný najmenej 30 dní vopred informovať všetkých riadnych a čestných členov AR SFZ o plánovanom hlasovaní per rollam a o jeho predmete, a to prostredníctvom emailovej komunikácie. Každý návrh, ktorý má byť na základe vôle a záujmu členov zaradený do predmetu hlasovania, musí byť doručený poverenému členovi výkonného výboru v písomnej (emailovej) forme so stručným odôvodnením najneskôr 20 dní pred termínom spustenia plánovaného hlasovania per rollam.
 • Elektronická správa s výzvou na hlasovanie per rollam (ďalej aj ako „Výzva na hlasovanie per rollam“ alebo len ako „Výzva“) obsahuje najmä: a) presnú identifikáciu vecí, o ktorých sa má rozhodovať, b) prípadné podklady potrebné pre rozhodnutie, ktoré sa pripoja formou prílohy, c) návrh rozhodnutia, d) uvedenie možností pre hlasovanie, a to: ZA/ PROTI/ ZDRŽAL SA, e) lehotu, v ktorej je potrebné uskutočniť hlasovanie, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní odo dňa spustenia hlasovania (ktorým sa rozumie deň odoslania Výzvy).
 • Poverený člen VV zašle Výzvu na hlasovanie per rollam všetkým delegátom s hlasovacím právom emailom v rovnaký deň, pričom pri jej zasielaní v nastaveniach označí možnosť „Požadovať potvrdenie o prečítaní“ (ak túto možnosť podporuje použitý program) alebo výslovne požiada adresátov emailu o potvrdenie prijatia Výzvy prostredníctvom emailovej odpovede adresáta.
 • Delegáti hlasujú o zaslaných návrhoch rozhodnutí emailovou odpoveďou zo svojho emailového účtu evidovaného asociáciou zaslanou v stanovenej lehote poverenému členovi VV (na jeho emailovú adresu, z ktorej obdržali Výzvu). Delegáti hlasujú v súlade s možnosťami hlasovania uvedenými vo Výzve na hlasovanie per rollam.
 • Poverený člen VV môže z vlastnej iniciatívy alebo na podnet hlasujúceho delegáta predĺžiť lehotu na uskutočnenie hlasovania per rollam tak, že predĺženie lehoty oznámi všetkým osobám, ktorým bola Výzva na hlasovanie per rollam doručovaná.
 • Pri hlasovaní per rollam sa nemožno dať zastúpiť. Hlasovanie odoslané z emailového účtu delegáta sa považuje za jeho vlastné hlasovanie, bez možnosti preukazovania opaku.
 • Hlasovanie per rollam sa považuje za riadne vykonané, ak: (i) boli Výzvy riadne zaslané všetkým delegátom s hlasovacím právom na nimi určenú emailovú adresu a (ii) ak sa hlasovania v stanovenej lehote zúčastnila aspoň 2/3 – ová väčšina všetkých delegátov zaslaním jednoznačnej odpovede obsahujúcej jednu z ponúknutých možností hlasovania ku každému návrhu bez akýchkoľvek výhrad či pripomienok.
 • Poverený člen VV eviduje hlasovanie v písomnej podobe uložením emailov v osobitnom priečinku na serveri v dispozícii asociácie (ak bude táto možnosť technicky zabezpečená) alebo založením vytlačených emailov do príslušnej evidencie rozhodnutí Konferencie. Poverený člen VV taktiež priebežne vedie evidenciu hlasovania (tabuľku hlasovania per rollam) ako podklad pre vyhotovenie zápisu o hlasovaní per rollam. Všetky elektronické správy týkajúce sa hlasovania per rollam sa uchovávajú v rovnakých lehotách ako zápisnice zo zasadnutí Konferencie.
 • Predseda VV alebo poverený člen VV oznámia výsledky hlasovania per rollam najneskôr do 5 pracovných dní po skončení hlasovania per rollam všetkým členom AR SFZ. Hlasovanie sa považuje za skončené o 24.00 hod dňa, ktorý bol určený vo Výzve ako posledný deň hlasovania. Pri hlasovaní v lehote určenej podľa dní sa do lehoty nezapočítava deň, v ktorom bolo spustené hlasovanie.
 • Ak ďalej nie je ustanovené inak, návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých delegátov, ktorí sa zapojili do hlasovania. V prípade, kedy je predmetom hlasovania (i) voľba alebo odvolanie predsedu, čestného predsedu, predsedu revíznej komisie a/alebo potvrdenie členov výkonného výboru alebo (ii) zmena stanov AR SFZ, (iii) vylúčenie riadneho alebo čestného člena AR SFZ alebo (iv) zrušenie AR SFZ, návrh je schválený, ak zaň hlasovala najmenej 2/3 – ová väčšina všetkých delegátov, ktorí sa zapojili do hlasovania.
 • Hlasovanie delegáta, z ktorého nevyplýva jednoznačná odpoveď k predloženým návrhom rozhodnutí (čo i len jednému z nich) sa nezohľadňuje (nezapočítava) do kvóra stanoveného pre prijatie návrhu.
 • Hlasovanie per rollam s rovnakým predmetom hlasovania je prípustné, a to aj opakovane.

Článok 15

Voľby

  • Ak majú byť na Konferencii uskutočnené voľby alebo odvolanie predsedu, čestného predsedu a revíznej komisie alebo potvrdenie členov výkonného výboru, je výkonný výbor povinný najneskôr jeden mesiac pred jej konaním ustanoviť volebnú komisiu. Volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a dvoch členov volebnej komisie. Konferencia volí predsedu, podpredsedu a dvoch členov volebnej komisie tak, aby vo volebnej komisii mali všetky regionálne zväzy po jednom zástupcovi.
  • Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním, ak sa o miesto uchádzajú minimálne dvaja kandidáti, odvolanie sa uskutočňuje vždy tajným hlasovaním. Uvedené neplatí v prípade hlasovania „per rollam“, kedy tajné hlasovanie z povahy veci nemožno technicky zabezpečiť.
  • Na zvolenie alebo odvolanie predsedu, čestného predsedu, predsedu revíznej komisie, a  potvrdenie členov výkonného výboru sa vyžaduje získanie najmenej 2/3 väčšiny prítomných delegátov. Pokiaľ pri voľbe žiadny z kandidátov nezíska v prvom hlasovaní potrebnú väčšinu hlasov, uskutoční sa opakované hlasovanie, do ktorého postupujú len dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Na zvolenie alebo odvolanie v opakovanom hlasovaní je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov Konferencie. Pokiaľ sú v prvom kole volieb len dvaja kandidáti na predsedu, čestného predsedu, predsedu revíznej komisie, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov delegátov Konferencie. Ustanovenie tohto bodu sa primerane aplikuje aj pri hlasovaní per rollam o týchto otázkach.
  • Podrobnejšie upraví priebeh volieb volebný poriadok, ktorý schvaľuje Konferencia.

Článok 16

Program riadneho zasadnutia Konferencie

  • Predseda zostaví program na základe návrhov výkonného výboru a riadnych členov AR SFZ. Každý návrh, ktorý si niektorý z členov  želá zaradiť do programu Konferencie, musí byť doručený VV v písomnej forme, s krátkym odôvodnením, najneskôr 20 dní pred dátumom konania Konferencie.
  • Program riadnej Konferencie musí obsahovať nasledujúce body:
 1. vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná podľa stanov AR SFZ,
 2. vyhlásenie o uznášaniaschopnosti Konferencie,
 3. schválenie programu,
 4. voľba pracovných komisií,
 5. prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku Konferencie,
 6. vystúpenie predsedu,
 7. menovanie skrutátorov a overovateľov zápisu,
 8. správa o činnosti predsedu za obdobie od predchádzajúcej Konferencie,
 9. správa revíznej komisie,
 10. predloženie konsolidovanej správy o hospodárení AR SFZ,
 11. schválenie rozpočtu,
 12. voľba alebo odvolanie predsedu, čestného predsedu a členov výkonného výboru  a predsedu revíznej komisie,
 13. diskusia,
 14. schválenie uznesení.
  • Ak nebol do programu zaradený bod podľa odseku 1, môže byť na návrh delegáta program Konferencie pozmenený alebo doplnený o tento bod, ak s tým súhlasia najmenej 2/3 prítomných delegátov. Uvedené sa nevzťahuje na návrhy bodov týkajúcich sa volieb.
  • Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je súčasťou programu schváleného delegátmi.

Článok 17

Mimoriadna Konferencia

  • Výkonný výbor môže zvolať mimoriadnu Konferenciu, ak o tom rozhodnú najmenej 3/5-iny jeho členov.
  • Mimoriadnu konferenciu môže zvolať aj člen AR SFZ petíciou o zvolanie mimoriadnej konferencie s viac ako 50% podpisov všetkých členov AR SFZ.
  • Rokovanie mimoriadnej Konferencie sa bude konať najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti.
  • Členovia musia byť informovaní o mieste, dátume a programe zasadnutia najneskôr 30 dní pred dátumom konania mimoriadnej Konferencie.
  • Ak sa mimoriadna Konferencia koná na požiadanie výkonného výboru, tento musí pripraviť program.
  • Program mimoriadnej Konferencie nemožno meniť.
  • Na prípravu a priebeh mimoriadnej Konferencie sa primerane použijú ustanovenia o riadnej Konferencii.

Článok 18

Výkonný výbor

  • Najvyšším výkonným orgánom AR SFZ je výkonný výbor. Rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými normami zverené do právomoci Konferencie alebo revíznej komisie.
  • Výkonný výbor má 5 členov. Na jeho čele je predseda AR SFZ, ktorý je zároveň jeho členom. Ostatní 4 členovia majú paritné zastúpenie podľa územného členenia a nominačnej listiny R a AR a DPR (každý región po jednom).
  • Výkonný výbor zvoláva predseda AR SFZ alebo ním písomne poverený člen výkonného výboru.
  • Na rokovanie VV AR SFZ môžu byť prizvané ďalšie osoby, ktorých prítomnosť je potrebná na prerokovanie danej problematiky.
  • Volebné obdobie predsedu a ostatných členov výkonného výboru sú 4 roky. Konferencia volí predsedu a potvrdzuje regiónmi AR SFZ nominovaných štyroch členov výkonného výboru, po jednom za každý región AR SFZ (Bratislavský futbalový zväz, Západoslovenský futbalový zväz, Stredoslovenský futbalový zväz a Východoslovenský futbalový zväz).
  • Člen VV musí byť riadnym členom AR SFZ s právom hlasovať a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Bezúhonným sa rozumie ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre žiaden trestný čin. Bezúhonnosť preukazuje každý člen VV bezodkladne po ustanovení do funkcie písomným čestným vyhlásením, inak je voľba neplatná.
  • V prípade uvoľnenia miesta vo VV AR SFZ vzdaním sa člena VV AR SFZ bude na zvyšok funkčného obdobia VV príslušným regiónom nominovaný nový člen VV AR SFZ.
  • Funkcia člena VV je nezlučiteľná s funkciou predsedu a člena revíznej komisie AR SFZ a predsedu alebo člena Komisie rozhodcov SFZ. Člen VV je oprávnený v lehote do 30 dní od vzniku dvoch nezlučiteľných funkcií vzdať sa písomne jednej z nich, inak márnym uplynutím 30 dní, zaniká jeho funkcia člena VV.

Článok 19

Právomoci  a pôsobnosť výkonného výboru

Výkonný výbor najmä:

 1. vytvára podmienky na prípravu a činnosť rozhodcov, rozhodkýň a asistentov rozhodcov SFZ,
 2. intenzívne spolupracuje s prezidentom SFZ, VV SFZ, generálnym sekretárom SFZ, prezidentom ULK, Komisiou rozhodcov SFZ, ULK, ŠTK, DK pri riešení aktuálnych problémov súvisiacich s činnosťou R a AR SFZ,
 3. organizuje v súčinnosti so SFZ rôzne školenia pre členov AR SFZ,
 4. schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku AR SFZ, pripravuje podklady a návrhy na rokovania Konferencie,
 5. prerokúva a uzatvára dohody s inými organizáciami a zabezpečuje spoluprácu s nimi, o čom informuje najbližšiu Konferenciu,
 6. spolupracuje pri zabezpečovaní styku AR SFZ s médiami,
 7. spolupracuje pri zabezpečovaní výstroja pre R a DPR pre činnosť funkcie spojenú so SFZ,
 8. spolupracuje pri zabezpečovaní reklamných partnerov pre činnosť R a DPR,
 9. spolupodieľa sa na ochrane osobnosti každého člena AR SFZ pri podávaní podnetov na príslušné inštitúcie,
 10. určuje výšku členského príspevku a lehotu jeho splatnosti pre každý kalendárny rok,
 11. vedie evidenciu riadnych a čestných členov a zaplatených členských príspevkov,
 12. rozhoduje o pozastavení členstva v AR SFZ z dôvodu nezaplatenia členského príspevku ani do dvoch mesiacov po lehote splatnosti.

Článok 20

Zasadnutia výkonného výboru

  • VV AR SFZ zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát za kalendárny rok.
  • Zasadnutia VV AR SFZ zvoláva a ich priebeh riadi predseda. Ak o zasadnutie písomne požiada viac ako polovica členov výkonného výboru alebo ak sa má rokovať a rozhodovať  o náležitostiach, ktoré patria do kompetencie Konferencie, ale situácia si vyžiada ich okamžité riešenie, je predseda povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru najneskôr do 10 dní od obdržania žiadosti alebo vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.
  • Program zostavuje predseda. Každý člen výkonného výboru má právo navrhnúť zaradenie nových bodov do programu. Body, ktoré chcú zaradiť do programu zasadnutia, musia členovia výkonného výboru predložiť predsedovi najneskôr do 7 dní pred konaním zasadnutia. Program sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou najneskôr do 5 dní pred konaním zasadnutia.
  • Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné. Výkonný výbor však môže prizvať tretie osoby, ktoré nebudú mať hlasovacie právo, ale s povolením výkonného výboru môžu vyjadriť svoj názor k prejednávanej problematike.

Článok 21

Rozhodnutia výkonného výboru

  • Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je s predsedom (jeho písomne povereným zástupcom) prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov (t.j. min. 3 členovia VV, z ktorých jeden je predseda, resp. ním písomne poverený zástupca). Pre prípad svojej neprítomnosti na VV je predseda vždy povinný písomne poveriť svojho zástupcu.
  • Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda (ním písomne poverený zástupca). Hlasovanie iných členov VV (okrem predsedu) prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené.
  • Rozhodnutia VV môžu byť prijaté aj mimo zasadnutia VV (per rollam). V takom prípade predseda VV predloží návrh rozhodnutia písomne alebo e-mailom všetkým členom VV na vyjadrenie s uvedením lehoty. Rozhodnutie je prijaté, ak ho odsúhlasia všetci členovia VV písomne alebo e-mailom. Ak sa členovia VV nevyjadria v určenej lehote, platí, že s návrhom nesúhlasia. O výsledku hlasovania sú všetci členovia VV obratom informovaní predsedom VV.
  • O rozhodnutiach prijatých výkonným výborom sa vyhotovuje zápisnica.
  • Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, ak výkonný výbor nerozhodne inak.

Článok 22

Predseda AR SFZ a čestný predseda AR SFZ

  • Predseda AR SFZ je štatutárnym orgánom AR SFZ. Predseda je zároveň predsedom výkonného výboru a členom výkonného výboru.
  • Predseda AR SFZ vystupuje pri výkone svojej funkcie v mene AR SFZ.
  • Predseda AR SFZ zvoláva zasadnutia výkonného výboru a riadi ich rokovania.
  • Na zastupovanie AR SFZ môže predseda AR SFZ písomne splnomocniť v stanovenom rozsahu niektorého z členov výkonného výboru.

Predseda najmä:

 • prostredníctvom výkonného výboru realizuje rozhodnutia prijaté Konferenciou,
 • zabezpečuje efektívne fungovanie asociácie za účelom dosiahnutia cieľov a úloh definovaných v stanovách,
 • dohliada na prácu členov výkonného výboru,
 • koordinuje vzťahy medzi AR SFZ a SFZ,
 • zastupuje AR SFZ navonok pri rokovaniach so SFZ a inými organizáciami.
  • Čestného predsedu volí z čestných členov AR SFZ Konferencia na funkčné obdobie 4 roky. Čestný predseda sa môže zúčastniť na Konferencii a zasadnutí VV s hlasom poradným.

Článok 23

Revízna komisia

  • Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje kontrolu hospodárenia AR SFZ a dodržiavania právnych a interných noriem a poriadkov AR SFZ.
  • Revízna komisia je zložená z predsedu a štyroch členov, pričom každý región má 1 zástupcu, mimo predsedu. Predsedu RK volí a odvoláva na návrh VV Konferencia na volebné obdobie 4 roky. Ostatných členov RK nominovaných regiónmi volí Výkonný výbor AR SFZ na rovnaké funkčné obdobie ako predsedu RK.

Revízna komisia AR SFZ najmä:

 • kontroluje finančné hospodárenie s prostriedkami AR SFZ, dbá o ich efektívne využívanie so zámermi a úlohami AR SFZ,
 • podáva stanovisko k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých členom AR SFZ,
 • podáva stanovisko k dodržiavaniu stanov AR SFZ, organizačného poriadku a ďalších noriem,
 • vykonáva kontroly hospodárenia a dodržiavania rozpočtu podľa schváleného plánu.
  • Na požiadanie umožní výkonný výbor členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov AR SFZ a poskytuje im uznesenia, resp. materiály zo zasadnutí, Konferencií a výkonných výborov.
  • Revízna komisia predkladá raz ročne správu o svojej činnosti Konferencii.
  • Zasadnutia revíznej komisie sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za polrok. Predseda je povinný zvolať zasadnutie do 30 dní, ak o to požiadajú najmenej traja členovia komisie.
  • Bližšie podrobnosti o zásadách práce revíznej komisie upravia zásady práce revíznej komisie.

Článok 24

Hospodárenie AR SFZ

Asociácia je financovaná najmä z:

 • majetku a finančných prostriedkov získaných prevodom od iných subjektov,
 • členských príspevkov členov AR SFZ,
 • výsledkov vlastnej činnosti,
 • darov a dotácií,
 • príjmov zo sponzorských zmlúv a reklamných práv,
 • úrokov a vkladov.

Článok 25

Finančné hospodárenie

  • Asociácia rozhodcov SFZ hospodári na základe schváleného rozpočtu. Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený ekonóm, ktorého menuje výkonný výbor AR SFZ.
  • Výkonný výbor predkladá Konferencii správu o hospodárení AR SFZ.
  • Finančné hospodárenie bližšie upravia smernice ekonomického a finančného hospodárenia AR SFZ, ktoré schvaľuje Konferencia.

Článok 26

Prechodné ustanovenia

  • Orgány a členovia orgánov zvolení podľa doterajších stanov a volebných poriadkov sa považujú za zvolených podľa týchto stanov a tieto stanovy majú vplyv na plynutie ich funkčného obdobia len v prípade konfliktu záujmov (nezlučiteľnosti funkcií, ako je definované v článku 4 bod 5 týchto stanov).

Článok 27

Záverečné ustanovenia

Účinnosť

  • Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť dňom 28. 2. 2023.
  • Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa zrušujú všetky predchádzajúce stanovy AR SFZ.

V Bratislave, dňa 28. 2. 2023

predseda AR SFZ v. r.